home

projecten

Projectenoverzicht

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen

Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW.  Het doel is een bijdrage leveren aan het oplossen van de waterproblemen in agrarische gebieden en tevens een economisch sterke en duurzame landbouw realiseren.

bekijk het project

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 -2021, collectief ANOG

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 -2021, collectief ANOG

Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt hervormd.
Dit met als doel om de uitvoering en organisatie efficiënter en effectiever te maken: meer natuurresultaat voor minder geld. Per 2016 kunnen agrariërs en andere grondeigenaren alleen nog een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten via een collectief. ANOG vormt het collectief voor Oost-Groningen. bekijk het project

Groene Zetmeelaardappel, financieel effect van kruidenrijke randen

Groene Zetmeelaardappel, financieel effect van kruidenrijke randen

In 2014 is voor het eerst gekeken naar effecten van een vergroeningsmaatregel in de vorm van een FAB (kruidenrijk)mengsel in het spuitspoor van de zetmeelaardappelteelt. 
De ervaringen van PPO/Proefboerderij Valthermond  in het eerste jaar zijn verwoord in opbrengsteffecten, saldo effecten en fab-effect. De proef heeft een vervolg gekregen in 2015. De resultaten worden in de loop van  2016 gepubliceerd. bekijk het project

Leefgebied Patrijs Oost-Groningen

Leefgebied Patrijs Oost-Groningen

In het voorjaar 2013 is ANOG gestart met het  verbeterproject leefgebied Patrijs Oost-Groningen.

 

 

 

 

bekijk het project

Functionele Agrobiodiversiteit en Waterkwaliteit

Functionele Agrobiodiversiteit en Waterkwaliteit

In het ANOG-gebied hebben ongeveer 80 boeren vanaf 2011 t/m 2013  meegedaan aan het project “Bloeiend Bedrijf”.
Om te voorkomen dat de opgedane kennis verloren gaat, worden enkele akkerranden nabij sloten en gewassen voor driftreductie en geïntegreerde  plaagbeheersing aangelegd in Oost-Groningen in de jaren 2014 en 2015.
ANOG is nu in overleg met de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa's over voortzetting van dit project in 2016 en 2017. bekijk het project

Bijen en vlinders in de akkers

Bijen en vlinders in de akkers

Na twee jaar is het praktijknetwerk ‘Bijen in de Akkers, met een geslaagd symposium in maart 2014 afgerond. Het project krijgt een vervolg waar naast de bijen ook de vlinders centraal staan.
bekijk het project

Struweel, verbetering leefomgeving akkervogels.

Struweel, verbetering leefomgeving akkervogels.

Aanleiding voor dit project was het nieuws dat enkele grauwe gorzen zich in de zomer van 2011 hebben genesteld in de polder bij Meeden. Al jaren was deze zanger van de Groningse akkers verdwenen. In 2011 zijn  echter in diverse luzerne-akkers nabij Meeden in het werkgebied van ANOG een aantal nesten gevonden, waarvan de jongen ook zijn uitgevlogen. Door de aanplant van struweel verbeterd de leefomgeving voor de  Grauwe Gors en andere aanverwante akkervogelsoorten in Oost-Groningen.
bekijk het project

Begrazingsproject Breedwisch

Begrazingsproject Breedwisch

Ten zuiden van Jipsinghuizen, langs de Ruiten-Aa, ligt het natuurgebied Breedwisch. Dit maakt deel uit van Nationaal Natuurnetwerk Westerwolde en is eigendom van Staatsbosbeheer. Zo'n 112 hectare van het gebied wordt gepacht door ANOG en beheerd door drie ANOG-leden.
Met de samenwerking tussen ANOG en Staatsbosbeheer wordt duidelijk dat samenwerking beide partijen een meerwaarde oplevert die zij afzonderlijk niet bereikt zouden hebben.

bekijk het project

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is op 1 januari 2010 in werking getreden. De SNL-contracten afgesloten in 2010 en later hebben een termijn van 6 jaar. De meeste contracten zijn afgelopen op 31 december 2015. Deelnemers met doorlopende contracten hebben gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om hun contract op te zeggen of zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016-2021) of laten hun contract doorlopen.
In 2016 zijn binnen ANOG nog 38 agrariërs actief die een beheermaatregel aanleggen binnen het subsidiestelsel SNL.
Het gaat hierbij om 69 hectare natuurbraak en 55 hectare wintervoedselveldjes. 


 

bekijk het project

Beschermingsmaatregel Veldleeuwerik

Beschermingsmaatregel Veldleeuwerik

De ANOG experimenteert met inzaaimethodes en zaadsamenstelling bij de aanleg van randen geschikt voor broedgelegenheid en wintervoedsel. Door cofinanciering van Rabobank ZOG, BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland is dit project tot stand gekomen. bekijk het project