projecten

Teelt van zomergraan, effect op leefgebied akkervogels.

Het huidige akkervogelbeheer leidt tot resultaat, maar heeft een nadeel: onkruid. Vooral distels zijn in de meerjarige akkervogelpercelen niet te bestrijden. Onder akkerbouwers neemt het draagvlak  voor deelname aan het  akkervogelbeheer hierdoor af. ANOG zoekt daarom samen met Wierde & Dijk  naar nieuwe wegen om akkervogels voedsel, broed- en schuilmogelijkheden te bieden, maar wel op een manier die inpasbaar is in de moderne landbouwpraktijk. In een driejarig project worden nu de  mogelijkheden van een aangepaste teelt van zomergraan onderzocht. lees meer over dit project