home projecten

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is op 1 januari 2010 in werking getreden. De SNL-contracten afgesloten in 2010 en later hebben een termijn van 6 jaar. De meeste contracten zijn afgelopen op 31 december 2015. Deelnemers met doorlopende contracten hebben gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om hun contract op te zeggen of zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016-2021) of laten hun contract doorlopen.
In 2016 zijn binnen ANOG nog 38 agrariërs actief die een beheermaatregel aanleggen binnen het subsidiestelsel SNL.
Het gaat hierbij om 69 hectare natuurbraak en 55 hectare wintervoedselveldjes. 


 

Gebiedscoördinator
ANOG treedt in Oost-Groningen op als gebiedscoördinator voor het akkervogelbeheer. ANOG verzamelt de aanvragen, beoordeelt  deze op de door de provincie goedgekeurde criteria en de beschikbaarheid van het budget. ANOG dient deze aanvragen vervolgens als collectiefplan in bij de provincie Groningen. De provincie toetst de collectieve aanvraag en stelt deze uiteindelijk vast.

Natuurbraak (bouwland met broedende akkervogels)

Natuurbraak is een rand of perceel, dat ingezaaid wordt met  grassen, granen, kruiden of een mengsel van deze. In het broedseizoen wordt het gefaseerd kort gehouden door enkele keren te maaien. Akkervogels vinden er voedsel en de veldleeuwerik kan in de korte zode meerdere broedsels grootbrengen. De grauwe kiekendief jaagt er vooral op muizen.

Wintervoedsel (bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels)

Wintervoedsel is een rand of perceel dat ingezaaid is met een mengsel van granen, gele mosterd en bladrammenas.  De rand of perceel biedt beschutting en voedsel voor overwinterende en doortrekkende vogels. Onderzoek laat zien dat met name zaadeters, zoals geelgorzen en ringmussen,  in grote getale op de veldjes afkomen.  De patrijs blijkt de winterveldjes niet alleen te gebruiken om er zaad te eten, hij blijkt ook te slapen in de hoge begroeiing. De grauwe kiekendief profiteert van de vele veldmuizen die op de oogstrestjes afkomen. Daarnaast vangen ze ook veel zangvogels.