home projecten

Struweel, verbetering leefomgeving akkervogels.

Struweel, verbetering leefomgeving akkervogels.

Aanleiding voor dit project was het nieuws dat enkele grauwe gorzen zich in de zomer van 2011 hebben genesteld in de polder bij Meeden. Al jaren was deze zanger van de Groningse akkers verdwenen. In 2011 zijn  echter in diverse luzerne-akkers nabij Meeden in het werkgebied van ANOG een aantal nesten gevonden, waarvan de jongen ook zijn uitgevlogen. Door de aanplant van struweel verbeterd de leefomgeving voor de  Grauwe Gors en andere aanverwante akkervogelsoorten in Oost-Groningen.
Aanplant struweel
In april 2012 is onder leiding van André Eijkenaar op een groot aantal locaties 350 stuks veldstruweel gepland. Mestbassins, wegbermen van de gemeente , taluds en dammen van het waterschap, dammen/stroken en overhoekjes bij de akkerbouwers zijn van plukjes struweel voorzien. Er is gekozen voor de volgende soorten: Gelderse roos, vlierbes, hondsroos, lijsterbes, krent en meidoorn, laagblijvende soorten om het landschap open te houden.

Herplant in 2013
Begin 2013 is gekeken naar het uitvalspercentage en is geconcludeerd dat dit zeer groot is. Op de agrarische percelen was nog struweel aanwezig. Echter in gemeentelijke bermen en waterschap taluds bleek  al het struweel vrijwel volledig verdwenen te zijn.  In het najaar 2013 is  een deel van het struweel door Landschapsbeheer Groningen herplant  en volledig in raster geplaatst.

Nieuwe aanplant bij landbouwers
Najaar 2014 zijn de leden van ANOG benaderd met de vraag of er interesse is voor aanplant van struweel op overhoekjes en dammen. Dit heeft geleid tot aanplant van struweel in de Tussenklappenpolder in januari 2015. ANOG werd hierbij ondersteund door studenten van Terra Groningen.

De eerste drie jaar staat er nog gaas om het struweel heen ter voorkoming van wildvraat. En nu maar hopen dat de grauwe gors, de patrijs en andere vogels van de zogenaamde rode lijst zich er snel thuis voelen.