home projecten

Groene Zetmeelaardappel, financieel effect van kruidenrijke randen

Groene Zetmeelaardappel, financieel effect van kruidenrijke randen

In 2014 is voor het eerst gekeken naar effecten van een vergroeningsmaatregel in de vorm van een FAB (kruidenrijk)mengsel in het spuitspoor van de zetmeelaardappelteelt. 
De ervaringen van PPO/Proefboerderij Valthermond  in het eerste jaar zijn verwoord in opbrengsteffecten, saldo effecten en fab-effect. De proef heeft een vervolg gekregen in 2015. De resultaten worden in de loop van  2016 gepubliceerd.

 

Herhaling van de proefopzet in 2015 is nodig om jaareffecten zoveel mogelijk te elimineren.

In nauwe samenwerking met proefboerderij Valthermond is gekozen voor de volgende uitvoering in 2015 :
1. Aardappel in spuitspoor (referentie)
2. Japanse haver en gras i.p.v. aardappelen in spuitspoor 
3. FAB mengsel i.p.v. aardappelen in spuitspoor  

Het onderzoek richt zich op de volgende onderdelen
a. het financiële plaatje “De groene zetmeelaardappel” in beeld te brengen op basis van opbrengstmetingen in praktijk naast en in het spuitspoor.
b. inzichtelijk maken wat het effect op het saldo is van inzaai FAB-mengsel ten opzichte van normale volveldsteelt. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de inzaaikosten van het FAB-mengsel.
 c. doorrekening hoeveel hectare Groene zetmeelaardappel geteeld moet worden op een voorbeeldbedrijf om aan de vergroening te voldoen. Hierbij ook rekening houden met de FAB randen en slootranden langs het aardappelperceel. 
d.  Monitoring FAB effecten:  monitoring van luizen en natuurlijke vijanden in de spuitsporen en in de aardappelen naast de spuitsporen.