home projecten

GLB pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’ van start

GLB pilot ‘Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw’ van start

Samen met 9 akkerbouwcollectieven (de ‘Akkerbelt’)  in Nederland werkt ANOG aan een pilot t.b.v. het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). ANOG is namens de 9 collectieven de penvoerder van de pilot en denkt mee over de landelijke lijn binnen de uitvoering.  Deze pilot is een van zeven landelijke pilots waarmee BoerenNatuur en LTO input verzamelen voor de Nederlandse invulling van de vergroening binnen het Europees GLB na 2021.

 

Nieuwe praktijkmaatregelen

De pilot Akkerbelt richt zich op regionaal maatwerk, betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, en betere ecologische resultaten van de vergroening. Het raakt dus alle agrariërs, en is niet aan begrenzing gebonden zoals bij het ANLb het geval is.

Deelnemende akkerbouwers ontwikkelen en testen nieuwe praktijkmaatregelen. Voorbeelden zijn natuurvriendelijke gewassen (bijv. vogelgraan) en bouwplannen, en levendige waterlopen. De pilot richt zich ook op het creëren van een effectieve ‘groenblauwe dooradering’ van akkerranden, landschapselementen, oevers en waterlopen. Voorafgaand aan de praktijkmaatregelen maakt elk collectief een gebiedsplan, waarin de doelen en de aanpak wordt beschreven. Hierbij werken de groene partners in de regio met elkaar samen.

Ten derde ontwikkelt en test de pilot een nieuw puntensysteem voor groene diensten. Doel is om de juiste maatregelen, mede door inzet van het puntenstelsel, te stimuleren op de juiste locaties. Zo kan duidelijk worden welke rol collectieven kunnen spelen in de eerste pijler van het GLB (de vergroening).

De pilot zal ook veel aandacht schenken aan de praktische haalbaarheid van alle maatregelen, zowel qua administratie als bedrijfsvoering.

 

Tijdpad

In de eerste helft van 2019 maakt ieder collectief een gebiedsplan. Een breed draagvlak voor deelname aan maatregelen is een belangrijke voorwaarde van de pilot. In het groeiseizoen van 2019 worden op zeer kleine schaal praktijkmaatregelen getroffen. Vanaf najaar 2019 zullen op grotere schaal veldmaatregelen worden uitgerold. Zo kunnen we in 2020 de maatregelen uit het gebiedsplan in het veld testen.

 

 

Wilt u meer weten over de pilot Akkerbelt neem dan contact op met Marjon Schultinga: mschultinga@anog.nl.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl