home projecten

Begrazingsproject Breedwisch

Begrazingsproject Breedwisch

Ten zuiden van Jipsinghuizen, langs de Ruiten-Aa, ligt het natuurgebied Breedwisch. Dit maakt deel uit van Nationaal Natuurnetwerk Westerwolde en is eigendom van Staatsbosbeheer. Zo'n 112 hectare van het gebied wordt gepacht door ANOG en beheerd door drie ANOG-leden.
Met de samenwerking tussen ANOG en Staatsbosbeheer wordt duidelijk dat samenwerking beide partijen een meerwaarde oplevert die zij afzonderlijk niet bereikt zouden hebben.

Meerwaarde samenwerking
Staatsbosbeheer streeft naar duurzaam beheer van het natuurgebied. Met ANOG als pachter is er één aanspreekpunt, in plaats van de contacten met alle"losse" beheerders. De leden die zich bezig houden met de uitvoering hebben kennis van zaken en verstand van begrazingsbeheer. Kuddes koeien en schapen lopen gezamenlijk in één groot gebied, met dus geen aparte afrastering van percelen. Voor ANOG is dit een verbreding van haar activiteiten op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Samen met Staatsbosbeheer kan zij een invulling geven aan een duurzaam beheer en onderhoud van Nationaal NatuurNetwerk Westerwolde.

Doelstelling is om door middel van begrazing en aanvullend beheer door Staatsbosbeheer het gebied te verschralen en zo de vegetatie gevarieerder te maken en het voorkomen van minder algemene plantensoorten te bevorderen.

Het beheer door Staatbosbeheer bestaat uit het aanvullend maaien van de open terreinen en het bos geleidelijk om te vormen naar een bos waarin inheemse boom- en struiksoorten de overhand hebben.

Resultaat

De gewenste verschraling van de vegetatie is duidelijk ingezet, ook is de begroeiing in de open gebieden structuurrijker geworden. Voor het bos geldt dat een goede ontwikkeling in gang is gezet, maar dat het eindbeeld nog zeker niet is bereikt, dat kan ook niet in een voor bosbeheerbegrippen zo korte periode. De ontwikkeling van de broedvogels laat een wat wisselend beeld zien, dat heeft alles te maken met de ingezette ontwikkeling. Mogelijk zal de komende jaren het beheer worden aangepast om broedvogels betere kansen te geven. In het begrazingsgebied zijn en worden enkele kwetsbare vennetjes met specifieke natuurwaarden uitgerasterd, zodat met name de runderen daar niet meer in kunnen.
Het begrazingsproject voldoet aan de verwachtingen en zal de komende jaren voortgezet worden.