home projecten

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen Oost-Groningen

Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW.  Het doel is een bijdrage leveren aan het oplossen van de waterproblemen in agrarische gebieden en tevens een economisch sterke en duurzame landbouw realiseren.

Bufferstroken en kennisontwikkeling deelnemers
Het project is een plus op de bufferstroken tussen het gewas en de watervoerende sloot die worden aangelegd vanuit het ANLb. Het project heeft twee doelen:
1. Verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit door het vergroten van kennis
2. Het verder professionaliseren van het beheer van akkerranden met oog op onkruidbeheersing

Op deze wijze fungeren de bufferstroken niet alleen als fysieke buffer tussen gewas en sloot maar zijn ze onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is een vorm van natuurinclusieve landbouw.

Al doende leert men!
Deelnemers gaan aan de slag met natuurlijke plaagbeheersing, waterkwaliteit en onkruidbeheersing. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen: 
- Welke insecten bestrijden bladluizen en hoe herken ik ze?
- Hoe is de waterkwaliteit in mijn sloot en hoe kan ik die eenvoudig zelf beoordelen?
- Wat zijn de effecten van verschillende teeltmethoden op het onkruid in akkerranden?
In studiegroepen delen de deelnemers de opgedane kennis en ervaringen. Bijvoorbeeld over onkruidbeheersing: hoe en wanneer heb ik gemaaid en hoe ziet de rand eruit in vergelijking met die van een ander? 
Samen met de  deelnemers en deskundigen bundelen we de  inzichten en ervaringen. Zo ontstaat er een samenhangend geheel van praktische tips en trucs, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Meerjarige randen én inzaai in het najaar
Zo’n 85% van de deelnemers koos voor meerjarige bufferstroken en zaaide de stroken rond half oktober 2018 in met een inheems mengsel. Voordeel van meerjarige inheemse mengsels is dat insecten de randen beter benutten. Door de randen in het najaar in te zaaien, hopen we de probleemonkruiden in het voorjaar voor te zijn: in de natuur laten bloemen hun zaden immers ook in het najaar vallen!
De éénjarige randen worden wel in het voorjaar ingezaaid. Het mengsel bevat namelijk andere bloemsoorten dan de meerjarige mengsels.

In 2019 wordt dit project uitgebreid naar Drenthe en naar collega collectief Midden-Groningen. Zo bereiken we een groot deel van de agrariërs in Noord-Nederland en wordt het effect steeds groter!