home projecten

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 -2021, collectief ANOG

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 -2021, collectief ANOG

Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt hervormd.
Dit met als doel om de uitvoering en organisatie efficiënter en effectiever te maken: meer natuurresultaat voor minder geld. Per 2016 kunnen agrariërs en andere grondeigenaren alleen nog een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten via een collectief. ANOG vormt het collectief voor Oost-Groningen.

Kaders en de eerste verkenningen
Voor de kernopdracht van ANOG  staat in het nieuwe stelsel soorten en leefgebieden centraal. In het geval van ANOG zal de focus liggen op akkerfauna,  droge- en natte dooradering. In het afgelopen jaar heeft  zowel  ANOG als de overheid kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer in beeld gebracht.
-    ANOG heeft een  kansenkaart gemaakt waarop zij vanuit haar gebiedskennis kansrijke gebieden heeft gearceerd.
-    Deze kansenkaart is vervolgens met de gebiedspartners besproken: missen er nog kansen, welke mogelijkheden zien andere partijen voor het agrarisch natuurbeheer?
-    De Provincie Groningen heeft een bijeenkomst georganiseerd om de kansenkaart te bespreken en aan te scherpen. 
Dit samen heeft uiteindelijk geleid tot de begrenzing van leefgebieden zoals deze in het provinciale Natuurbeheerplan 2016 is opgenomen.

De begrenzingen op de Natuurbeheerplankaart vormen het toetsingskader voor het aanvragen van subsidie door ANOG.  Naast begrenzing moet een aanvraag ook voldoen aan specifieke voorwaarden die voor het betreffende leefgebied in het Natuurbeheerplan zijn vastgesteld.

Beheerplan en gebiedsofferte: proces van ontwikkeling
In het gehele proces is op gezette tijden advies ingewonnen bij de heer J. Bos/ agronoom.
De belangrijkste uitgangspunten en doelen zijn besproken met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie, en afgestemd met gebiedspartijen zoals   Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en Landschapsbeheer Groningen.
Nadat de doelen en kaders van de provincie duidelijk waren en de maatregelpakketten goed gekeurd, werd er een voorintekening met de agrariërs georganiseerd.
Op grond van de belangstelling bij de landbouwers,
het toegewezen budget en de kansenkaart is de beheerstrategie in het beheerplan voor de periode 2016-2021 nader uitgewerkt. 

Goedkeuring provincie Groningen
Met deze strategie/beheerplan is tenslotte de gebiedsofferte  beschreven en door het ANOG bestuur vastgesteld. De gebiedsofferte is ter goedkeuring neergelegd bij de provincie Groningen en op 16 december 2015 goedgekeurd door de provincie.
De contracten met de agrariërs en ANOG kunnen ondertekend worden en de inzaai van de maatregelen vindt in het voorjaar 2016 plaats.