wie zijn we?

Met ingang van 1 januari 2016 vragen agrarische collectieven subsidie aan voor agrarisch natuurbeheer. Boeren en andere grondeigenaren kunnen  een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten via een collectief. In de provincie Groningen is er sprake van drie collectieven: West, Midden en Oost.
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) vormt het collectief voor Oost-Groningen. ANOG bundelt alle contracten met grondeigenaren en sluit één contract met de provincie Groningen voor het hele werkgebied.
ANOG kent een uniek en divers werkgebied, bestaande uit de Veenkoloniën met zijn typerende wijkenstructuur, het Oldambt met zijn weidse graanvelden en Westerwolde met veel wisselende landschapselementen.
Missie
 • Als Collectief ANOG staan we voor een duurzaam beheer van gronden, voor een grote biodiversiteit in en boven de grond en voor goed onderhouden landschapselementen;
 • We zijn proactief en gaan ambitieus te werk.
  We staan met beide benen in de samenleving,
  en we zijn trots op de inzet van onze leden;
 • Partners, leden en de provincie kunnen ons aanspreken op de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de transparantie van ons handelen.
Visie
Ontwikkeling van een meer duurzame landbouw in Oost-Groningen met als hoofddoelen de instandhouding en liefst verbetering – voor zover wij daar aan bij kunnen dragen – van:
 • De habitat voor de bedreigde vogel/diersoorten en in het algemeen de natuur- en landschapswaarden;
 • Het bedrijfsrendement van de landbouw/onze leden;
 • De waterkwaliteit en kwantiteit;
 • De bodemkwaliteit;
 • De  (ecologische) verbinding  met het Nationaal Netwerk Natuur;
 • De relatie landbouwers en burgers.

Naast het gebiedscoördinatorschap voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) ontwikkelt ANOG in samenwerking met andere instanties projecten ter verbetering van de natuur en landschapswaarden in Oost-Groningen. 

ANOG wordt in al haar activiteiten bijgestaan door BoerenNatuur, de koepelorganisatie van de veertig collectieven in Nederland.