home actueel

01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

Op 14 februari 2017 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft aan waar, welke mogelijkheden bestaan voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Groningen.

Grondeigenaren en grondgebruikers kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein

GS stelt u in de gelegenheid om op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen te reageren. Daartoe ligt het plan vanaf 20 februari 2017 tot en met 3 april 2017 zes weken ter inzage. U kunt uw schriftelijke of mondelinge bedenkingen over de inhoud van dit Ontwerp indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen (Afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen, tel 050-316 4812). Desgewenst kan worden verzocht dat persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt.

 U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen en de bijbehorende kaarten digitaal inzien.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan ligt tevens ter inzage op het provinciehuis, St. Jansstraat 4 te Groningen. Op verzoek kunnen gedetailleerde kaarten (schaal 1 : 25.000) ook worden ingezien.

Voor nadere inlichtingen over het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2018 kunt u zich wenden tot de Provincie Groningen, afdeling LGW, 050 -316 4812.